By Kortney Lockey  | Posted: Fri 10:40 PM, Nov 01, 2019  | Updated: Fri 11:01 PM, Nov 01, 2019 WEST FARGO, N.D. (Valley News […]